Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P203002
ID oznámenia: 
16990
titul, meno, priezvisko: 
Ing. JOZEF GRAPA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
51987 € (z výkonu verejnej funkcie), 6240 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MESTO KRÁSNO NAD KYSUCOU
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PREDSEDA DOZORNEJ RADY
(SEVAK, A.S.)
požitky: NIE
POSLANEC
(ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: ODMENA
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIE, ZÁHRADA, GARÁŽ; kat. územie KRÁSNO NAD KYSUCOU; číslo LV: 1502, 2751; podiel: 1/2,1/48
REKREAČNÁ CHALUPA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA, ZASTAVANÉ PLOCHY, POLYFUNKČNÝ DOM; kat. územie KRÁSNO NAD KYSUCOU, ČADCA; číslo LV: 1838, 5643, 6226; podiel: 1/2
REKREAČNÁ CHATA, ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie NÁMESTOVO; číslo LV: 1471; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, OSTATNÉ PLOCHY, LES, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie KRÁSNO NAD KYSUCOU; číslo LV: 4432, 4498; podiel: 1/144, 1/48
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, OSTATNÉ PLOCHY, LES, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie KRÁSNO NAD KYSUCOU; číslo LV: 4521; podiel: 1/432
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, OSTATNÉ PLOCHY, LES, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie KRÁSNO NAD KYSUCOU; číslo LV: 6322; podiel: 13/432
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, OSTATNÉ PLOCHY, LES, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie KRÁSNO NAD KYSUCOU; číslo LV: 6324,6325; podiel: 1/16, 1/72
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, OSTATNÉ PLOCHY, LES, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie KRÁSNO NAD KYSUCOU; číslo LV: 6329, 6330; podiel: 1/16,1/12
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, OSTATNÉ PLOCHY, LES, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie KRÁSNO NAD KYSUCOU; číslo LV: 6334; podiel: 13/432
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, OSTATNÉ PLOCHY, LES, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie KRÁSNO NAD KYSUCOU; číslo LV: 6336; podiel: 13/432
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, OSTATNÉ PLOCHY, LES, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie KRÁSNO NAD KYSUCOU; číslo LV: 6526; podiel: 1/96
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, OSTATNÉ PLOCHY, LES, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie KRÁSNO NAD KYSUCOU; číslo LV: 5418, 5511; podiel: 6/3733
OSTATNÉ PLOCHY, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, LES, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie KRÁSNO NAD KYSUCOU; číslo LV: 5552,5536,5554; podiel: 6/3733
OSTATNÉ PLOCHY, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, LES, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie KRÁSNO NAD KYSUCOU; číslo LV: 5543,5893; podiel: 6/3733
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 2009, podiel: 1/2
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: HYUNDAI, rok výroby: 2015, podiel: 1/2
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚSPORY V BANKE, podiel: 1/2
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->