Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202667
ID oznámenia: 
15375
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. JAROSLAV RYBÁNSKY
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (FOND NA PODPORU ŠPORTU)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
FOND NA PODPORU ŠPORTU
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM S POZEMKOM; kat. územie BRATISLAVA-STARÉ MESTO; číslo LV: 576,344; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie LIPTOVSKÁ MARA; číslo LV: 514; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
UMELECKÉ DIELA, podiel: 1/1
ŠPERKY, podiel: 1/1
HODINKY, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
VKLAD V BANKE, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 22. 07. 2019
PÔŽIČKA, podiel: 1/1, dátum vzniku: 28. 05. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: BMW, rok výroby: 2019
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->