Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203476
ID oznámenia: 
16934
titul, meno, priezvisko: 
Ing. JAROSLAV ONDÁK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ A.S.)
príjmy za rok 2019: 
7727 € (z výkonu verejnej funkcie), 44380 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie STRÁŇAVY; číslo LV: 954; podiel: 1/1 (BSM)
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie STRÁŇAVY; číslo LV: 954; podiel: 1/1 (BSM)
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie STRÁŇAVY; číslo LV: 954; podiel: 1/1 (BSM)
ZÁHRADA; kat. územie STRÁŇAVY; číslo LV: 954; podiel: 1/1 (BSM)
VODNÁ PLOCHA; kat. územie STRÁŇAVY; číslo LV: 954; podiel: 1/1 (BSM)
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: VOLKSWAGEN, rok výroby: 2015, podiel: 1/1 (BSM)
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
ZMLUVA O HYPOTEKÁRNOM ÚVERE, podiel: 1/1 (BSM), dátum vzniku: 24. 10. 2002
ZMLUVA O SPLÁTKOVOM ÚVERE, podiel: 1/1 (BSM), dátum vzniku: 21. 11. 2011
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: VOLKSWAGEN PASSAT, rok výroby: 2019
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->