Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202709
ID oznámenia: 
15874
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. JAROSLAV IVANCO
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
GENERÁLNY ŠTÁTNY RADCA
(ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM A POZEMOK; kat. územie BÁČ; číslo LV: 453; podiel: BSM
BYT; kat. územie ŠAMORÍN; číslo LV: 1443; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVETLICE; číslo LV: 712; podiel: 1/1728
TRÁVNATÉ PLOCHY; kat. územie SVETLICE; číslo LV: 89; podiel: 30/6912
ORNÁ PÔDA A TRÁVNATÉ PLOCHY; kat. územie SVETLICE; číslo LV: 709; podiel: 150/9216
ORNÁ PÔDA A TRÁVNATÉ PLOCHY; kat. územie SVETLICE; číslo LV: 675; podiel: 1/1440
LESNÝ POZEMOK; kat. územie SVETLICE; číslo LV: 604; podiel: 1/728
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie SVETLICE; číslo LV: 638; podiel: 12/2000
LESNÝ POZEMOK; kat. územie SVETLICE; číslo LV: 605; podiel: 1/728
TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie SVETLICE; číslo LV: 576; podiel: 40/6972
ORNÁ PÔDA, TRÁVNATÉ PORASTY A LESNÉ POZEMKY; kat. územie SVETLICE; číslo LV: 555; podiel: 1/728
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVETLICE; číslo LV: 548; podiel: 40/6912
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVETLICE; číslo LV: 549; podiel: 1/1728
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVETLICE; číslo LV: 546; podiel: 150/9216
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVETLICE; číslo LV: 531; podiel: 1/168
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVETLICE; číslo LV: 497; podiel: 1/1440
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVETLICE; číslo LV: 373; podiel: 1/224
ORNÁ PÔDA A ZÁHRADA; kat. územie SVETLICE; číslo LV: 155; podiel: 1/96
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVETLICE; číslo LV: 711; podiel: 40/6912
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: RENAULT, rok výroby: 2012, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 20. 02. 2018
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/2, dátum vzniku: 22. 07. 2015
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->