Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202674
ID oznámenia: 
15636
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. JAROMÍR ŠMÁTRALA, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (FOND NA PODPORU ŠPORTU)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ADVOKÁT
(JUDR. JAROMÍR ŠMÁTRALA, PHD.-ADOKÁT, S.R.O.)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
KONTROLÓR SZĽH-PREDSEDA DOZORNEJ RADY SZĽH
(SLOVENSKÝ ZVÄZ ĽADOVÉHO HOKEJA)
požitky: ODMENA
KONTROLÓR SZPH
(SLOVENSKÝ ZVÄZ POZEMNÉHO HOKEJA)
požitky: ODMENA
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie RUŽINOV; číslo LV: 6825; podiel: 1/2
PARKOVACIE STÁTIE V PODZEMNEJ GARÁŽI; kat. územie RUŽINOV; číslo LV: 6825; podiel: 1/100
BYT; kat. územie RUŽINOV; číslo LV: 3931; podiel: 1/1
GARAŽ; kat. územie HANZLÍKOVÁ; číslo LV: 2006; podiel: 1/1
BYT; kat. územie HANZLÍKOVÁ; číslo LV: 1859; podiel: 1/1
POZEMOK NA KTROM JE POSTAVENÁ BYTOVÁ JEDNOTKA; kat. územie HANZLÍKOVÁ; číslo LV: 1899; podiel: 81/1738
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTÉKA, podiel: 1/1, dátum vzniku: 18. 06. 2012
HYPOTÉKA, podiel: 1/1, dátum vzniku: 25. 10. 2019
ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 09. 03. 2018
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->