Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203405
ID oznámenia: 
16172
titul, meno, priezvisko: 
MUDr. JARMILA LEHOTAYOVÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA LUČENEC)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA LUČENEC
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM SO ZÁHRADOU; kat. územie LUČENEC; číslo LV: 5157; podiel: 1/1
2X ORNÁ PÔDA; kat. územie TOMÁŠOVCE; číslo LV: 1473; podiel: 2X 1/4
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie TOMÁŠOVCE; číslo LV: 1607; podiel: 2X 1/4
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie TOMÁŠOVCE; číslo LV: 1124; podiel: 3/16
2X TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie TOMÁŠOVCE; číslo LV: 926; podiel: 120/45720
LESNÝ POZEMOK; kat. územie TOMÁŠOVCE; číslo LV: 926; podiel: 120/45720
LESNÝ POZEMOK; kat. územie TOMÁŠOVCE; číslo LV: 929; podiel: 120/45720
5X ORNÁ PÔDA; kat. územie TOMÁŠOVCE; číslo LV: 1032; podiel: 3/8
5X TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie TOMÁŠOVCE; číslo LV: 1032; podiel: 3/8
4X LESNÝ POZEMOK; kat. územie TOMÁŠOVCE; číslo LV: 1182; podiel: 840/652680
2X VODNÁ PLOCHA; kat. územie TOMÁŠOVCE; číslo LV: 1182; podiel: 840/652680
4X OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie TOMÁŠOVCE; číslo LV: 1182; podiel: 840/652680
9X ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie TOMÁŠOVCE; číslo LV: 1182; podiel: 840/652680
2X ZÁHRADA; kat. územie TOMÁŠOVCE; číslo LV: 1182; podiel: 840/652680
13X TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie TOMÁŠOVCE; číslo LV: 1681; podiel: 90/45720
ZÁHRADA; kat. územie TOMÁŠOVCE; číslo LV: 1680; podiel: 90/45720
6X ORNÁ PÔDA; kat. územie TOMÁŠOVCE; číslo LV: 910; podiel: 3/8
9X TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie TOMÁŠOVCE; číslo LV: 910; podiel: 3/8
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie TOMÁŠOVCE; číslo LV: 1749; podiel: 90/45720
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->