Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203421
ID oznámenia: 
15617
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. Ing. JANA MÝTNIKOVÁ, MPH, MHA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V PREŠOVE)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie PREŠOV; číslo LV: 7982; podiel: 1/6
PODIEL PRIESTORU NA SPOL. ČASTIACH A ZAR. BYT. DOMU; kat. územie PREŠOV; číslo LV: 7982; podiel: 81/21024
POZEMOK- ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie PREŠOV; číslo LV: 8235; podiel: 81/21024
REKREAČNÁ CHATA; kat. územie KVAKOVCE; číslo LV: 720; podiel: 1/6
POZEMOK- ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie KVAKOVCE; číslo LV: 720; podiel: 1/6
POZEMOK- OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie KVAKOVCE; číslo LV: 720; podiel: 1/6
POZEMOK- OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie KVAKOVCE; číslo LV: 720; podiel: 1/6
POZEMOK ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie KVAKOVCE; číslo LV: 720; podiel: 1/6
GARÁŽ; kat. územie PREŠOV; číslo LV: 6322; podiel: 1/1
POZEMOK- ZASTAVANÁ POLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie PREŠOV; číslo LV: 6322; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->