Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202655
ID oznámenia: 
15613
titul, meno, priezvisko: 
prof. RNDr. JAN TURŇA, CSc.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
VEDECKÝ PARK UNIVERZITA KOMENSKÉHO
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY KOMENSKÉHO
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PREDSEDA
(SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE BIOCHÉMIU A MOLEKULÁRNU BIOLÓGIU)
požitky: NIE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie PETRŽALKA; číslo LV: 2374; podiel: 50%
POZEMOK POD BYTOM; kat. územie PETRŽALKA; číslo LV: 4395; podiel: 50%
BYT; kat. územie PETRŽALKA; číslo LV: 2374; podiel: 50%
POZEMOK POD BYTOM; kat. územie PETRŽALKA; číslo LV: 4395; podiel: 50%
SPOLOČNÁ GARÁŽ; kat. územie PETRŽALKA; číslo LV: 2781; podiel: 50%
POZEMOK POD SPOLOČNOU GARÁŽOU; kat. územie PETRŽALKA; číslo LV: 2505; podiel: 50%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
MAJETKOVÝ PODIEL V S.R.O., podiel: 80%
VKLADY A PODIELOVÉ FONDY V BANKÁCH, podiel: 100%
MAJETKOVY PODIEL V S.R.O., podiel: 60%
MAJETKOVV PODIEL V S.R.O., podiel: 60%
MAJETKOVY PODIEL V S.R.O., podiel: 50%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÉ AUTO, továrenská značka: LEXUS, rok výroby: 2018
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->