Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203533
ID oznámenia: 
17039
titul, meno, priezvisko: 
Ing. JÁN TIRPÁK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
OBECNÝ ÚRAD ĽUBOTICE
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
OBECNÝ ÚRAD HERMANOVCE
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
OBECNÝ ÚRAD KVAKOVCE
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SÚDNY ZNALEC ODBOR EKONOMIKA A MANAŽMENT (ÚČTOVNÍCTVO, DAŇOVNÍCTVO)
(Ing. JÁN TIRPÁK)
SPOLOČNÍK, KONATEĽ
(EKONCONSTULT, S.R.O.)
SPOLOČNÍK, KONATEĽ
(ANAM S.R.O.)
LIKVIDÁTOR
(MSS PREŠOV, S.R.O. V LIKVIDÁCII)
ČLEN DOZORNEJ RADY
(HOTEL DUKLA, A.S.)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZÁHRADY, (POZEMOK); kat. územie NIŽNÁ ŠEBASTOVÁ; číslo LV: 1985; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie NIŽNÁ ŠEBASTOVÁ; číslo LV: 1985; podiel: 1/1
DOM; kat. územie ŽALOBIN; číslo LV: 160; podiel: 1/4
ZÁHRADA; kat. územie ŽALOBIN; číslo LV: 160; podiel: 1/4
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ŽALOBIN; číslo LV: 160; podiel: 1/4
ZDRUŽENÉ POZEMKY-ORNÁ PÔDA; kat. územie ŽALOBIN; číslo LV: 259; podiel: 1/2
ZDRUŽENÉ POZEMKY-LESNÝ POZEMOK; kat. územie ŽALOBÍN; číslo LV: 425; podiel: 1/156
ZDRUŽENÉ POZEMKY-ORNÁ PÔDA; kat. územie ŽALOBÍN; číslo LV: 260; podiel: 1/4
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 17. 12. 2014
STAVEBNÉ SPORENIE, podiel: 1/1, dátum vzniku: 19. 12. 2016
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->