Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P202523
ID oznámenia: 
16317
titul, meno, priezvisko: 
Ing. JÁN ŠUFLIARSKÝ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
47676 € (z výkonu verejnej funkcie), 6240 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MESTO DETVA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN DOZORNEJ RADY
(DETVA ASSETS MANAGEMENT, A.S.)
požitky: ŽIADNE
ČLEN DOZORNEJ RADY
(BANSKOBYSTRICKÁ REGIONÁLNA SPRÁVA CIEST, A.S.)
požitky: ŽIADNE
PODPREDSEDA
(REGIONÁLNE Z MO OKRESOV ZVOLEN, DETVA, KRUPINA)
požitky: ŽIADNE
ČLEN RADY
(ZMOS)
požitky: ŽIADNE
PODPREDSEDA PREDSTAVENSTVA
(BANSKOBYSTRICKÁ REGIONÁLNA SPRÁVA CIEST, A.S.)
požitky: ŽIADNE
ČLEN VÝBORU PRE OTÁZKY ZAMESTNANOSTI
(ÚRAD PRÁCE SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY)
požitky: ŽIADNE
PODPREDSEDA PREDSTAVENSTVA
(OOCR TURISTICKÝ NOVOHRAD A PODPOĽANIE)
požitky: ŽIADNE
ČLEN PREDSTAVENSTVA
(STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.)
požitky: ŽIADNE
POSLANEC
(BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: ODMENA
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ORNÁ PÔDA; kat. územie DETVA; číslo LV: 4560; podiel: 1/2
PRÍSTAVBA K RODINNÉME DOMU; kat. územie DETVA; číslo LV: 4560; podiel: 1/2
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie DETVA; číslo LV: 4559; podiel: 3/16
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ŽIVOTNÉ POISTENIE, podiel: 1/1
PODIELOVÉ LISTY, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->