Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203229
ID oznámenia: 
16154
titul, meno, priezvisko: 
Ing. JÁN PETROVIČ, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (OKTE A.S. BRATISLAVA)
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (NÁRODNÝ JADROVÝ FOND)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
nie
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie BRATISLAVA - KARLOVA VES; číslo LV: 3469; podiel: BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie BRATISLAVA - KARLOVA VES; číslo LV: 3469; podiel: BSM
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie BRATISLAVA - KARLOVA VES; číslo LV: 3469; podiel: BSM
RODINNÝ DOM; kat. územie SKLABINÁ; číslo LV: 90; podiel: 25%
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie SKLABINÁ; číslo LV: 90; podiel: 25%
ZÁHRADA; kat. územie SKLABINÁ; číslo LV: 90; podiel: 25%
ORNÁ PÔDA; kat. územie LESENICE; číslo LV: 585; podiel: 10%
ORNÁ PÔDA; kat. územie LESENICE; číslo LV: 617; podiel: 10%
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie LESENICE; číslo LV: 617; podiel: 10%
ORNÁ PÔDA; kat. územie LESENICE; číslo LV: 660; podiel: 10%
VINICA; kat. územie LESENICE; číslo LV: 568; podiel: 5%
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie LESENICE; číslo LV: 477; podiel: 10%
ORNÁ PÔDA; kat. územie LESENICE; číslo LV: 477; podiel: 10%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 2012, podiel: 100%
ZARIADENIE BYTU, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY V BANKE, podiel: BSM
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->