Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC214244
ID oznámenia: 
18846
titul, meno, priezvisko: 
Ing. JÁN LUKÁČ
oznámenie za rok: 
2020
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKO, A.S.)
príjmy za rok 2020: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKO, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
RIADITEĽ ÚSEKU PREVÁDZKY
(ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKO, A.S.)
požitky: SLUŽOBNÝ AUTOMOBIL
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie VYŠNÁ JABLONKA; číslo LV: 427; podiel: 1/324
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie VYŠNÁ JABLONKA; číslo LV: 497; podiel: 1/324
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA, ZÁHRADY; kat. územie VYŠNÁ JABLONKA; číslo LV: 494; podiel: 1/4, 1/2
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie VYŠNÁ JABLONKA; číslo LV: 498; podiel: 1/324
DOM; kat. územie VYŠNÁ JABLONKA; číslo LV: 490; podiel: 1/8, 5/8
DOM; kat. územie BRESTOV; číslo LV: 175; podiel: BSM
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie VYŠNÁ JABLONKA; číslo LV: 391; podiel: 5119/513216
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie VYŠNÁ JABLONKA; číslo LV: 704; podiel: 1/324
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚSPORY NA ÚČTE, podiel: BSM
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 04. 10. 2016
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: KIA, rok výroby: 2020
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->