Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203165
ID oznámenia: 
16326
titul, meno, priezvisko: 
Ing. JÁN KOVALČÍK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (TIPOS, NÁRODNÁ LOTÉRIOVÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
DRŽITEĽ ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNENIA
(Ing. JÁN KOVALČÍK)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN KONTROLNEJ KOMISIE
(KLUB EKONOMICKÝCH ANALYTIKOV, OBČIANSKE ZDRUŽENIE)
požitky: BEZ NÁROKU ODMENU
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie BRATISLAVA VINOHRADY; číslo LV: 5018; podiel: 1/1
SPOLOČNÉ ČASTI, ZARIADENIA A POZEMOK BYTOVÉHO DOMU; kat. územie BRATISLAVA VINOHRADY; číslo LV: 5018; podiel: 112430/17632760
NEBYTOVÉ PRIESTORY - PODZEMNÉ PARKOVISKO; kat. územie BRATISLAVA VINOHRADY; číslo LV: 5018; podiel: 1/159
TRAFOSTANICA S POZEMKOM PRI BYTOVOM DOME; kat. územie BRATISLAVA VINOHRADY; číslo LV: 5028; podiel: 138572/17632760
ORNÁ PÔDA A TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie KOZÁROVCE; číslo LV: 2069; podiel: 1/1
VINICA; kat. územie KOZÁROVCE; číslo LV: 2070; podiel: 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: FORD, rok výroby: 2010, podiel: BSM
ZARIADENIE DOMÁCNOSTI, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
FINANČNÉ ÚSPORY, podiel: BSM
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->