Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203880
ID oznámenia: 
16078
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. Ing. JÁN JENČO
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
ŽIVNOSTNÍK
(JÁN JENČO)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ORNÁ PÔDA; kat. územie LAZY POD MAKYTOU; číslo LV: 1141; podiel: 1/640
ORNÁ PÔDA; kat. územie LAZY POD MAKYTOU; číslo LV: 1141; podiel: 1/640
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie LAZY POD MAKYTOU; číslo LV: 1289; podiel: 1/1200
LESNÝ POZEMOK; kat. územie LAZY POD MAKYTOU; číslo LV: 1475; podiel: 1/64
ORNÁ PÔDA; kat. územie LAZY POD MAKYTOU; číslo LV: 3164; podiel: 1/64
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie LAZY POD MAKYTOU; číslo LV: 3329; podiel: 1/1184
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie LAZY POD MAKYTOU; číslo LV: 3494; podiel: 1/2560
LESNÝ POZEMOK; kat. územie LAZY POD MAKYTOU; číslo LV: 3494; podiel: 1/2560
ORNÁ PÔDA; kat. územie LAZY POD MAKYTOU; číslo LV: 1854; podiel: 1/4
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie LAZY POD MAKYTOU; číslo LV: 1854; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie LAZY POD MAKYTOU; číslo LV: 1854; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie LAZY POD MAKYTOU; číslo LV: 1854; podiel: 1/4
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie LAZY POD MAKYTOU; číslo LV: 1854; podiel: 1/4
ZÁHRADY; kat. územie HULVINKY; číslo LV: 936; podiel: 1/4
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie HULVINKY; číslo LV: 936; podiel: 1/4
RODINNÝ DOM; kat. územie HULVINKY; číslo LV: 936; podiel: 1/4
ZÁHRADY; kat. územie ŽELIEZOVCE; číslo LV: 1261; podiel: 2/16
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie ŽELIEZOVCE; číslo LV: 1261; podiel: 2/16
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie ŽELIEZOVCE; číslo LV: 1261; podiel: 2/16
RODINNÝ DOM; kat. územie ŽELIEZOVCE; číslo LV: 1261; podiel: 2/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie LAZY POD MAKYTOU; číslo LV: 3139; podiel: 1/320
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->