Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203272
ID oznámenia: 
16953
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. JÁN IKRÉNYI
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (POZAGAS A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ADVOKÁT
(JUDR. JÁN IKRÉNYI ADVOKÁT)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
KOMPLEMENTÁR (ŠTATUTÁR) (SPRÁVCA)
(I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, K.S.)
požitky: ŽIADNE
PREDSEDA PREDSTAVENSTVA
(EASTESTATE, A.S.)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM, ZASTAVANÉ PLOCHY, NÁDVORIA; kat. územie ŠTÚROVO; číslo LV: 616; podiel: 1/1 BSM
REKREAČNÁ CHATA; kat. územie RADVAŇ NAD DUNAJOM; číslo LV: 1366; podiel: 1/1 BSM
ZASTAVANÉ PLOCHY, NÁDVORIA, OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie RADVAŇ NAD DUNAJOM; číslo LV: 1366; podiel: 1/1 BSM
ORNÁ PÔDA; kat. územie ŠURANY; číslo LV: 5527; podiel: 2/4
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ŠURANY; číslo LV: 5528; podiel: 2/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
ZARIADENIE DOMU, podiel: BSM 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
AKCIE V AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI, podiel: 90%
ÚSPORY NA BANKOVOM ÚČTE, podiel: BSM 100%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
AUTOMOBIL, továrenská značka: VOLVO, rok výroby: 2016
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->