Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203429
ID oznámenia: 
16626
titul, meno, priezvisko: 
PhDr. JÁN HEČKO
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (BRATISLAVSKÁ TEPLÁRENSKÁ A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
KONATEĽ SPOLOČNÍK
(SKI HOUSE, S.R.O.)
KONATEĽ SPOLOČNÍK
(HM GROUP, S.R.O.)
KONATEĽ SPOLOČNÍK
(EKOVAL S.R.O)
KONATEĽ
(ČARO SLOVENSKÝCH BYLINIEK S.R.O.)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ORNÁ PÔDA; kat. územie OŠČADNICA; číslo LV: 11349; podiel: BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie OŠČADNICA; číslo LV: 11349; podiel: BSM
ZASTAVAN Á PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie OŠČADNICA; číslo LV: 11349; podiel: BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie OŠČADNICA; číslo LV: 11349; podiel: BSM
RODINNÝ DOM; kat. územie OŠČADNICA; číslo LV: 11349; podiel: BSM
BYT; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 6366; podiel: BSM
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 6367; podiel: 259/10000
BYT; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 6366; podiel: BSM
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 6367; podiel: 251/10000
ORNÁ PÔDA; kat. územie OŠČADNICA; číslo LV: 11425; podiel: BSM
ZÁHRADY; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 6367; podiel: 259/10000
ZÁHRADY; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 6367; podiel: 251/10000
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚČTY V BANKE, podiel: 1/1
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: 40%
0BCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: 1/1
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: 50%
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: 32%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÝ AUTOMOMOBIL, továrenská značka: MERCEDES BENZ, rok výroby: 2017
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->