Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202898
ID oznámenia: 
15406
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. JÁN FOLTÁN
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (GARANČNÝ FOND INVESTÍCIÍ)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MINISTERSTVO FINANCIÍ SR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie RUŽINOV; číslo LV: 4462; podiel: 100%
BYT; kat. územie PETRŽALKA; číslo LV: 3822; podiel: 100%
BYT; kat. územie PETRŽALKA; číslo LV: 3822; podiel: 100%
GARÁŽ; kat. územie PETRŽALKA; číslo LV: 3822; podiel: 100%
DOM; kat. územie PRESTAVLKY; číslo LV: 418; podiel: 33%
DOM; kat. územie PRESTAVLKY; číslo LV: 418; podiel: 33%
POZEMOK; kat. územie PETRŽALKA; číslo LV: 3675; podiel: 1/142
POZEMOK; kat. územie PETRŽALKA; číslo LV: 4177; podiel: 100%
ZAHRADA; kat. územie PRESTAVLKY; číslo LV: 418; podiel: 33%
LESNÝ POZEMOK; kat. územie PRESTAVLKY; číslo LV: 1631; podiel: 3825/520225
ORNÁ PÔDA; kat. územie PRESTAVLKY; číslo LV: 418; podiel: 33%
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie PRESTAVLKY; číslo LV: 418; podiel: 33%
ORNÁ PÔDA; kat. územie PRESTAVLKY; číslo LV: 560; podiel: 25%
ORNÁ PÔDA; kat. územie PRESTAVLKY; číslo LV: 1005; podiel: 25%
ORNÁ PÔDA; kat. územie PRESTAVLKY; číslo LV: 1149; podiel: 197/12587
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie PRESTAVLKY; číslo LV: 564; podiel: 25%
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie PRESTAVLKY; číslo LV: 1006; podiel: 25%
ORNÁ PÔDA; kat. územie PRESTAVLKY; číslo LV: 1715; podiel: 25%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚSPORY, podiel: 100%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->