Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203278
ID oznámenia: 
16430
titul, meno, priezvisko: 
Ing. JÁN DUDÁŠIK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (JADROVÁ A VYRAĎOVACIA SPOLOČNOST, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
KONATEĽ
(DELTA REALTRADE, S.R.O.)
KONATEĽ
(HOTELY SK, S.R.O.)
KONATEĽ
(DELTA RENT, S.R.O.)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KRUPINA; číslo LV: 5784; podiel: 1/1
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie KRUPINA; číslo LV: 5784; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie KRUPINA; číslo LV: 5784; podiel: 1/1
ZÁHRADA; kat. územie KRUPINA; číslo LV: 5783; podiel: 1/1
VINICA; kat. územie KRUPINA; číslo LV: 5783; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie KRUPINA; číslo LV: 5783; podiel: 1/1
PODZEMNÁ GARÁŽ; kat. územie NIVY; číslo LV: 3746; podiel: 1/19
BYT; kat. územie NIVY; číslo LV: 3676; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCA A NÁDVOIRE; kat. územie NIVY; číslo LV: 3688; podiel: 6293/207217
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie LEVICE; číslo LV: 8455; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie LEVICE; číslo LV: 8455; podiel: 1/1
VODNÁ PLOCHA; kat. územie LEVICE; číslo LV: 8455; podiel: 1/1
BYT; kat. územie NITRA; číslo LV: 6332; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie SLOVENSKÉ ĎARMOTY; číslo LV: 786; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie ŠTÚROVO; číslo LV: 4303; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ŠTÚROVO; číslo LV: 4303; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie TLMAČE; číslo LV: 356; podiel: 1/2
RODINNÝ DOM; kat. územie TLMAČE; číslo LV: 356; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie NOVÝ TEKOV; číslo LV: 2202; podiel: 49473/66513
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie NITRIANSKE HRNČIAROVCE; číslo LV: 2648; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie OBID; číslo LV: 1483; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie KALINČIAKOVO; číslo LV: 1537; podiel: 1/1
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie LEVICE; číslo LV: 10316; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie LEVICE; číslo LV: 10333; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie KRUPINA; číslo LV: 5783; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KRUPINA; číslo LV: 5783; podiel: 1/1
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie KRUPINA; číslo LV: 5789; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KRUPINA; číslo LV: 5782; podiel: 1/1
VINICA; kat. územie KRUPINA; číslo LV: 5784; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie KRUPINA; číslo LV: 5784; podiel: 1/1
ZÁHRADA; kat. územie TLMAČE; číslo LV: 616; podiel: 1/1
VINICA; kat. územie TLMAČE; číslo LV: 616; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie TLMAČE; číslo LV: 616; podiel: 1/1
ZÁHRADA; kat. územie LOKCA; číslo LV: 2430; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie LOKCA; číslo LV: 2696; podiel: 7/12
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie LOKCA; číslo LV: 3175; podiel: 1/12
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie LEVICE; číslo LV: 5017; podiel: 3570/571320
BYT; kat. územie LEVICE; číslo LV: 5017; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie LEVICE; číslo LV: 7070; podiel: 1/2
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ŠTÚROVO; číslo LV: 4303; podiel: 1/1
ZÁHRADA; kat. územie ŠTÚROVO; číslo LV: 4303; podiel: 1/1
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie ŠTÚROVO; číslo LV: 4303; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: 100%
PODIEL V S.R.O., podiel: 25%
FINANČNÉ PROSTRIEDKY, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: AUDI, rok výroby: 2008
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: AUDI, rok výroby: 2017
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: AUDI, rok výroby: 2011
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->