Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203896
ID oznámenia: 
16324
titul, meno, priezvisko: 
doc. MUDr. Ing. JÁN BREZA, PhD., MPH
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (BIONT,A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
KONATEĽ
(J. BREZA MEDICAL S. R. O.)
KONATEĽ
(VALLECITO, S.R.O.)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
NÁRODNÝ ÚSTAV DETSKÝCH CHORÔB
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
J. BREZA MEDICAL S. R. O.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
ŠTÁTNY ÚSTAV PRE KONTROLU LIEČIV
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PREZIDENT OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
(ZDRAVOTNÍCTVO PRE KAŽDÉHO O.Z.)
požitky: NIE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
NEBYTOVÝ PRIESTOR - SKLADOVÝ PRIESTOR; kat. územie VINOHRADY; číslo LV: 7383; podiel: 1/2
SPOLOČNÝ PODIEL PRISLÚCHAJÚCI K NEBYTOVÉMU PRIESTORU; kat. územie VINOHRADY; číslo LV: 7383; podiel: 1460/372810
NEBYTOVÝ PRIESTOR - ZARIADENE ZDRAVOTNEJ A SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI; kat. územie VINOHRADY; číslo LV: 7383; podiel: 1/2
SPOLOČNÝ PODIEL PRISLÚCHAJÚCI K NEBYTOVÉMU PRIESTORU; kat. územie VINOHRADY; číslo LV: 7383; podiel: 13640/372810
NEBYTOVÝ PRIESTOR - SKLADOVÝ PRIESTOR; kat. územie VINOHRADY; číslo LV: 7383; podiel: 1/2
SPOLOČNÝ PODIEL PRISLÚCHAJÚCI K NEBYTOVÉMU PRIESTORU; kat. územie VINOHRADY; číslo LV: 7383; podiel: 1400/372810
NEBYTOVÝ PRIESTOR - SKLADOVÝ PRIESTOR; kat. územie VINOHRADY; číslo LV: 7383; podiel: 1/2
SPOLOČNÝ PODIEL PRISLÚCHAJÚCI K NEBYTOVÉMU PRIESTORU; kat. územie VINOHRADY; číslo LV: 7383; podiel: 1650/372810
NEBYTOVÝ PRIESTOR - PODIEL NA GARÁŽI; kat. územie VINOHRADY; číslo LV: 7383; podiel: 1/80
NEBYTOVÝ PRIESTOR - PODIEL NA GARÁŽI; kat. územie VINOHRADY; číslo LV: 7383; podiel: 1/80
SPOLOČNÝ PODIEL PRISLÚCHAJÚCI K NEBYTOVÉMU PRIESTORU (GARÁŽI); kat. územie VINOHRADY; číslo LV: 7383; podiel: 111870/372810
SPOLOČNÝ PODIEL PRISLÚCHAJÚCI K NEBYTOVÉMU PRIESTORU (GARÁŽI); kat. územie VINOHRADY; číslo LV: 7383; podiel: 111870/372810
POZEMOK - ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie VINOHRADY; číslo LV: 7488; podiel: 1/2
POZEMOK - ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie VINOHRADY; číslo LV: 7488; podiel: 1/2
POZEMOK - ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie VINOHRADY; číslo LV: 7488; podiel: 1/2
BYT; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 4123; podiel: 1/1
SPOLOČNÝ PODIEL PRISLÚCHAJÚCI K BYTU; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 4123; podiel: 6102/1830034
NEBYTOVÝ PRIESTOR - PODIEL NA GARÁŽI; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 4123; podiel: 1/163
SPOLOČNÝ PODIEL PRISLÚCHAJŮCI K NEBYTOVÉMU PRIESTORU (GARÁŽ); kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 4123; podiel: 424800/1830034
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
ZARIADENIE BYTU A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PRÁVO NA NADOBUDNUTIE BYTU A PODIELU NA POZEMKU PODĽA ZMLUVY O BUDÚCEJ ZMLUVE, podiel: 1/1
POHĽADÁVKA NA VRÁTENIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV ZO ZMLUVY O PÔŽICKE, podiel: 1/1
FINANČNÉ ÚSPORY V BANKÁCH, podiel: BSM
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: 1/1
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: 1/1
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: BSM
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
BYT, kat. územie STARÉ MESTO, rok zač. užívania: 2012, spôsob užívania: BEZODPLATNÉ UŽÍVANIE
SPOLUVLASTNÍCKY PODIEL NA POZEMKU, kat. územie STARÉ MESTO, rok zač. užívania: 2012, spôsob užívania: BEZODPLATNÉ UŽÍVANIE
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->