Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZA202489
ID oznámenia: 
16841
titul, meno, priezvisko: 
prof. Ing. ĽUBOMÍR JAHNÁTEK, CSc.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
príjmy za rok 2019: 
74495 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PREDSEDA
(ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ)
požitky: NIE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie NITRIANSKE HRNČIAROVCE; číslo LV: 2006; podiel: 1/2
ZÁHRADNÁ CHATA; kat. územie NITRIANSKE HRNČIAROVCE; číslo LV: 2006; podiel: 1/2
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie NITRIANSKE HRNČIAROVCE; číslo LV: 2006; podiel: 1/2
ZÁHRADY; kat. územie NITRIANSKE HRNČIAROVCE; číslo LV: 2006; podiel: 1/2
VINICE; kat. územie NITRIANSKE HRNČIAROVCE; číslo LV: 2006; podiel: 1/2
ZÁHRADY; kat. územie NITRIANSKE HRNČIAROVCE; číslo LV: 2006; podiel: 1/2
ZÁHRADY; kat. územie NITRIANSKE HRNČIAROVCE; číslo LV: 2006; podiel: 1/2
ZÁHRADY; kat. územie NITRIANSKE HRNČIAROVCE; číslo LV: 2006; podiel: 1/2
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie NITRIANSKE HRNČIAROVCE; číslo LV: 2006; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie KOMJATICE; číslo LV: 2444; podiel: 1/6
ORNÁ PÔDA; kat. územie KOMJATICE; číslo LV: 2444; podiel: 1/6
ORNÁ PÔDA; kat. územie KOMJATICE; číslo LV: 3433; podiel: 1/6
ORNÁ PÔDA; kat. územie KOMJATICE; číslo LV: 1956; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie KOMJATICE; číslo LV: 1957; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie KOMJATICE; číslo LV: 2444; podiel: 1/6
PIVNICA; kat. územie NITRIANSKE HRNČIAROVCE; číslo LV: 2006; podiel: 1/2
RODINNÝ DOM; kat. územie NITRIANSKE HRNČIAROVCE; číslo LV: 2006; podiel: 1/2
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie NITRIANSKE HRNČIAROVCE; číslo LV: 3172; podiel: 1/5
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: AUDI, rok výroby: 2010, podiel: 1/2
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: MITSUBISHI, rok výroby: 2013, podiel: 1/2
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚSPORY, podiel: 1/2
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->