Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P202987
ID oznámenia: 
16553
titul, meno, priezvisko: 
prof. MUDr. JÁN DANKO, CSc.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
64584 € (z výkonu verejnej funkcie), 74055 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE JLF MARTIN
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PREDSEDA ZDRUŽENIA
(POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE JASIENOK BLATNICA. N.O.)
požitky: ŽIADNE
PREDSEDA
(OBLASTNÁ POĽOVNÍCKA KOMORA MARTIN, N.O.)
požitky: ŽIADNE
VICEPREZIDENT
(SLOVENSKÁ LEKÁRSKA SPOLOČNOSŤ)
požitky: ŽIADNE
SPOLOČNÍK, KONATEĽ
(CENTRUM PREVENCIE RAKOVINY, S.R.O.)
požitky: PRÍJEM
PREDSEDA ZMOT
(ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ TURCA /ZMOT/)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ORNÁ PÔDA; kat. územie MOŠOVCE; číslo LV: 1844; podiel: 3/4
REKREAČNÁ CHATA; kat. územie VALČA; číslo LV: 1395; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie VALČA; číslo LV: 680; podiel: 1/1
LESNÝ POZEMOK; kat. územie VRÍCKO; číslo LV: 813; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VRÍCKO; číslo LV: 813; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie VRÍCKO; číslo LV: 813; podiel: 1/1
POĽOVNÍCKY PRÍSTREŠOK; kat. územie VRÍCKO; číslo LV: 653; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PODIEL V SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM, podiel: 1/1
ÚSPORY V BANKE, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
RODINNÝ DOM, kat. územie MARTIN, rok zač. užívania: 2005, spôsob užívania: BÝVANIE
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: MERCEDES-BENZ, rok výroby: 2017
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->