Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202677
ID oznámenia: 
15716
titul, meno, priezvisko: 
Ing. IVETA LEDNICKÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (MINISTERSTVO ŠKOLSTVA,VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (FOND NA PODPORU ŠPORTU)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SLOVENSKÝ OLYMPIJSKÝ A ŠPORTOVÝ VÝBOR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT S POZEMKAMI; kat. územie BRATISLAVA IV; číslo LV: 3062,1848; podiel: 1/1
BYT S POZEMKAMI; kat. územie BRATISLAVA IV; číslo LV: 3370; podiel: 1/1
BYT S POZEMKAMI; kat. územie BRATISLAVA NOVÉ MESTO; číslo LV: 3313; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PEŇAŽNÁ HOTOVOSŤ NA BANKOVOM ÚČTE, podiel: 1/1
INVESTÍCIA DO FONDOV, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
ÚVER V BANKE, podiel: 1/1, dátum vzniku: 12. 08. 2015
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
BYT, kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO - BYT VO VLASTNÍCTVE UK, rok zač. užívania: 1989, spôsob užívania: BÝVANIE
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->