Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202639
ID oznámenia: 
16406
titul, meno, priezvisko: 
Ing. IVETA KLIMOVÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN, A.S.)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (HOREZZA, A.S.)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK - FAKULTNÁ NEMOCNICA)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MINISTERSTVO OBRANY SR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie PODUNAJSKÉ BISKUPICE; číslo LV: 6106; podiel: 1/1
ZÁHRADA; kat. územie PODUNAJSKÉ BISKUPICE; číslo LV: 6206; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie PODUNAJSKÉ BISKUPICE; číslo LV: 6206; podiel: 1/1
ZÁHRADA; kat. územie PODUNAJSKÉ BISKUPICE; číslo LV: 6183; podiel: 1/4
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie PODUNAJSKÉ BISKUPICE; číslo LV: 6183; podiel: 1/4
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->