Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZK202321
ID oznámenia: 
15251
titul, meno, priezvisko: 
Ing. IVAN ŠRAMKO
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NÁRODNÝ ŠTADIÓN, A.S)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV)
predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
ČLEN DOZORNEJ RADY
(TRINITY BANK)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ALTERNATÍVNY ČLEN VÝBORU
(ADMINISTRATÝVNY REVÍZNY VÝBOR EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY)
požitky: ODMENA
PREDSEDA SPRÁVNEJ RADY
(EKONOMICKÁ UNIVERZITA)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie BRATISLAVA VINOHRADY; číslo LV: 3462; podiel: 50%
POZEMKY; kat. územie BRATISLAVA VINOHRADY; číslo LV: 3467; podiel: 25%
POZEMKY; kat. územie BRATISLAVA VINOHRADY; číslo LV: 4947; podiel: 8%
POZEMKY; kat. územie BRATISLAVA-VINOHRADY; číslo LV: 3466; podiel: 10%
BYT; kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO; číslo LV: 7604; podiel: 50%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
AUTOMOBIL, továrenská značka: OPEL, rok výroby: 2016, podiel: 50%
OBRAZY, podiel: 50%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PODIEL V OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI, AKCIE, PODIELY V PODIELOVÝCH FONDOCH, podiel: 50%
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY, podiel: 50%
existencia záväzku: 
PÔŽIČKA V BANKE, podiel: 50%, dátum vzniku: 26. 02. 2018
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->