Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202641
ID oznámenia: 
16916
titul, meno, priezvisko: 
Ing. IVAN SCHOVANEC
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (BYTOVÁ AGENTÚRA REZORTU MINISTERSTVA OBRANY)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie MARTIN ZÁTURČIE; číslo LV: 2827; podiel: 100%
BYT; kat. územie MARTIN; číslo LV: 6774; podiel: 50%
POZEMOK; kat. územie MARTIN; číslo LV: 85; podiel: 100%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PODIEL V S.R.O., podiel: 100%
PODIEL V S.R.O., podiel: 92,5%
PODIEL V S.R.O., podiel: 65%
existencia záväzku: 
ÚVER HYPOTEKÁRNY, podiel: 100%, dátum vzniku: 31. 07. 2013
ÚVER HYPOTEKÁRNY, podiel: 50%, dátum vzniku: 25. 10. 2017
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
RODINNÝ DOM, kat. územie MARTIN, rok zač. užívania: 2019, spôsob užívania: REKREÁCIA A BÝVANIE
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
AUTOMOBIL OSOBNÝ, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 2018
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->