Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202629
ID oznámenia: 
17075
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. IVAN RAJNÍČEK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (DMD CAPITAL, S.R.O.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
DMD GROUP, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie DUBNICA NAD VÁHOM; číslo LV: 3478; podiel: BSM (52/3336)
RODINNÝ DOM; kat. územie SEDMEROVEC; číslo LV: 28; podiel: BSM (4/6)
ZÁHRADA; kat. územie SEDMEROVEC; číslo LV: 28; podiel: BSM (4/6)
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie SEDMEROVEC; číslo LV: 28; podiel: BSM (4/6)
ORNÁ PÔDA; kat. územie SEDMEROVEC; číslo LV: 1068; podiel: BSM (89/96)
ORNÁ PÔDA; kat. územie SEDMEROVEC; číslo LV: 1330; podiel: BSM
BYT; kat. územie DUBNICA NAD VÁHOM; číslo LV: 2992; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: BSM
BANKOVÉ ÚSPORY, podiel: BSM
STAROBNÉ DÔCHODKOVÉ SPORENIE (II. PILIER), podiel: 1/1
existencia záväzku: 
HYPOTÉKA, podiel: BSM, dátum vzniku: 12. 09. 2016
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->