Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC182257
ID oznámenia: 
15285
titul, meno, priezvisko: 
Ing. IVAN GRÁNSKY
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NATIONAL DEVELOPMENT FUND I., S.R.O.)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ CARGO SLOVAKIA, A.S.)
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, A.S.)
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (BURZA CENNÝCH PAPIEROV V BRATISLAVE, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
78608 € (z výkonu verejnej funkcie), 4300 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SLOVAK INVESTMENT HOLDING, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN PORADNÉHO ORGÁNU (COUNCIL OF EXPERTS)
(HELLENIC REPUBLIC ASSET DEVELOPMENT FUND)
požitky:
ČLEN VÝBORU PRE AUDIT
(CENTRÁLNY DEPOZITÁR CENNÝCH PAPIEROV SR, A.S.)
požitky:
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 1516; podiel: 100 %
ZASTAVENÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 1516; podiel: 100 %
GARÁŽOVÉ STÁTIE; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 2917; podiel: 100 %
STAVBA; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 2917; podiel: 0,28 %
STAVBA; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 2917; podiel: 0,28 %
BYT; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 3195; podiel: 100 %
BYTOVÝ DOM; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 3195; podiel: 1,27 %
ZASTAVENÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 4740; podiel: 1,27 %
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ AUTO, továrenská značka: MAZDA, rok výroby: 2016, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PENIAZE NA ÚČTE, podiel: 100%
CENNÉ PAPIERE, podiel: 100%
OBCHODNÝ PODIEL V PRÁVNICKEJ OSOBE, podiel: 100%
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 27. 10. 2006
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->