Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203576
ID oznámenia: 
17040
titul, meno, priezvisko: 
doc. MUDr. RICHARD IMRICH, PhD. DrSc.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (NÁRODNÝ ÚSTAV REUMATICKÝCH CHORÔB)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
nie
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
BIOMEDICÍNSKE CENTRUM SAV
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
CENTRUM VEDECKOTECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT-POZEMOK POD BYTOVÝM DOMOM; kat. územie BRATISLAVA-STARÉ MESTO; číslo LV: 7694; podiel: 341/10000
BYT; kat. územie BRATISLAVA-STARÉ MESTO; číslo LV: 7039; podiel: 1/1
GARÁŽ; kat. územie BFATISLAVA-STARÉ MESTO; číslo LV: 8746; podiel: 1/1
GARÁŽ-POZEMOK POD GARÁŽOVÝM DOMOM; kat. územie BRATISLAVA-STARÉ MESTO; číslo LV: 8745; podiel: 1/2
POZEMOK; kat. územie MARIANKA; číslo LV: 2269; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ AUTO, továrenská značka: LEXUS, rok výroby: 2012, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->