Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZE202884
ID oznámenia: 
16796
titul, meno, priezvisko: 
doc. Ing. JÁN ILAVSKÝ, CSc.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen Rady Slovenského pozemkového fondu
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie ZVOLEN; číslo LV: 5377; podiel: 1/2
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ZVOLEN; číslo LV: 5377; podiel: 3455/536068
GARÁŽ; kat. územie ZVOLEN; číslo LV: 1713; podiel: 1/2
ZÁHRADNÁ CHATKA, ZÁHRADA, ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie ZVOLEN; číslo LV: 8234; podiel: 1/2
OSTATNÁ PLOCHA, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ZVOLEN; číslo LV: 7580, 8205; podiel: 1/174
RODINNÝ DOM, ZÁHRADA, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie RYBÁRE; číslo LV: 295; podiel: 1/2
RODINNÝ DOM, ZÁHRADA, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie GERLACHOV; číslo LV: 340; podiel: 1/2
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA; kat. územie GERLACHOV; číslo LV: 1597; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie GERLACHOV; číslo LV: 857; podiel: 1/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie GERLACHOV; číslo LV: 674,1221, 1220, 1008, 715; podiel: 1/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie GERLACHOV; číslo LV: 1159; podiel: 1/14
LESNÝ POZEMOK, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA, ZÁHRADA; kat. územie GERLACHOV; číslo LV: 686; podiel: 336/37400
LESNÝ POZEMOK, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA; kat. územie GERLACHOV; číslo LV: 1341; podiel: 6554/797627
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie GERLACHOV; číslo LV: 1332; podiel: 47210/4232706
LESNÝ POZEMOK; kat. územie GERLACHOV; číslo LV: 1309; podiel: 1152/2190
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie GERLACHOV; číslo LV: 1669; podiel: 217/3468
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie GERLACHOV; číslo LV: 1678; podiel: 237/1893
LESNÝ POZEMOK, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, OSTATNÁ PLOCHA, ORNÁ PÔDA; kat. územie BATIZOVCE; číslo LV: 2724; podiel: 2700/285120
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA; kat. územie BATIZOVCE; číslo LV: 2442; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie STARÝ SMOKOVEC; číslo LV: 817; podiel: 1/16
LESNÝ POZEMOK, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie STARÝ SMOKOVEC; číslo LV: 559; podiel: 42/4675
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VEĽKÝ SLAVKOV; číslo LV: 1859; podiel: 45/2297
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÁ; číslo LV: 3329; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, LESNÝ POZEMOK; kat. územie VEĽKÁ; číslo LV: 732; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÁ; číslo LV: 3472, 1985, 2210; podiel: 1/16
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA, LESNÝ POZEMOK; kat. územie VEĽKÁ; číslo LV: 3473, 2208; podiel: 1/8
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
ZARIADENIE BYTU, podiel: 1/2
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY NA BANKOVÝCH ÚČTOCH, podiel: 1/1
INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE, podiel: 1/1
PODIELOVÉ LISTY INVESTIČNÝCH FONDOV, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->