Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202925
ID oznámenia: 
15421
titul, meno, priezvisko: 
Ing. IGOR STALMAŠEK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (FAKULTNA NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ORNÁ PÔDA; kat. územie ROSINA; číslo LV: 729; podiel: 1/1 BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE - GARÁŽ; kat. územie ROSINA; číslo LV: 729; podiel: 1/1 BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ROSINA; číslo LV: 729; podiel: 1/1 BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE - DOM; kat. územie ROSINA; číslo LV: 729; podiel: 1/1 BSM
ZÁHRADA; kat. územie ROSINA; číslo LV: 729; podiel: BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE-REKREAČNÁ CHATA; kat. územie BANSKÝ STUDENEC; číslo LV: 503; podiel: 1/1 BSM
ZASTAVANÁ A PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie BANSKÝ STUDENEC; číslo LV: 503; podiel: 1/1 BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: HYUNDAI, rok výroby: 2017, podiel: 1/1 BSM
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: HYUNDAI, rok výroby: 2017, podiel: 1/1 BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚSPORY, podiel: 1/1
DLHOPIS, podiel: BSM
OBCHODNY PODIEL V OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI, podiel: 49,99%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->