Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZH192309
ID oznámenia: 
16761
titul, meno, priezvisko: 
Ing. IGOR POLÁK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
77853 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZASTAVANÁ PLOCHA, RODINNÝ DOM, ORNÁ PÔDA; kat. územie ČEČEJOVCE; číslo LV: 728, 1907; podiel: BSM, 1/1
LESNÝ POZEMOK, ORNÁ PÔDA, RODINNÝ DOM; kat. územie PLEŠIVEC; číslo LV: 553, 3575, 3035, 1436; podiel: 1/2, 1/2, 1/1, 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: OPEL, rok výroby: 2006, podiel: 1/1
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: KIA, rok výroby: 2013, podiel: 1/1
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: PEUGEOT, rok výroby: 2016, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
DLHOPISY, podiel: 1/1
VKLAD V BANKÁCH - OSOBNÝ ÚČET, podiel: BSM
STAVEBNÉ SPORENIE, podiel: BSM
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->