Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B202360
ID oznámenia: 
15376
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. IGOR HUS
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MESTSKÝ ÚRAD TURČIANSKE TEPLICE
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ KNIŽNICA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN DOZORNEJ RADY Z POZÍCIE PRIMÁTORA MESTA
(SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE TURČIANSKE TEPLICE, A.S.)
požitky: ŽIADNE
ČLEN DOZORNEJ RADY Z POZÍCIE PRIMÁTORA MESTA
(TURČIANSKA VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.)
požitky: MESAČNE 99,58 EUR - ODO DŇA 14/04/2020 - VZDANIE SA ODMENY
KOMISIA DOPRAVY ZASTUPITEĽSTVA ŽSK - ČLEN KOMISIE
(ÚRAD ŽSK)
požitky: 28,74 EUR (RAZ ZA DVA MESIACE) - ODO DŇA 14/04/2020 - VZDANIE SA ODMENY
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM, HOSPODÁRSKA BUDOVA, GARÁŽ, POZEMKY; kat. územie TURČIANSKE TEPLICE; číslo LV: 31; podiel: 1/2
POZEMOK - TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie BUDIŠ; číslo LV: 546; podiel: 1/57
POZEMOK - ZÁHRADA; kat. územie BUDIŠ; číslo LV: 361; podiel: 1/57
POZEMOK - ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie BUDIŠ; číslo LV: 67; podiel: 1/57
POZEMOK - ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie BUDIŠ; číslo LV: 356; podiel: 1/57
POZEMOK - TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie BUDIŠ; číslo LV: 407; podiel: 1/27
POZEMOK - TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie BUDIŠ; číslo LV: 393; podiel: 1/57
POZEMKY - 2x ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE + 2x ZÁHRADA; kat. územie BUDIŠ; číslo LV: 359; podiel: 2/4
POZEMOK - ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie BUDIŠ; číslo LV: 358; podiel: 3/4
POZEMOK - LESNÝ POZEMOK; kat. územie BUDIŠ; číslo LV: 302; podiel: 1/96 + 2/48
POZEMOK ZÁHRADA; kat. územie BUDIŠ; číslo LV: 397; podiel: 1/4
POZEMOK - TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie BUDIŠ; číslo LV: 300; podiel: 1/57
POZEMOK - ORNÁ PÔDA; kat. územie BUDIŠ; číslo LV: 308; podiel: 3/8
POZEMOK - 5x TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie BUDIŠ; číslo LV: 316; podiel: 1/20
POZEMOK - 2x OSTATNÁ PLOCHA + 1x TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie BUDIŠ; číslo LV: 545; podiel: 2/48
POZEMOK - 2x TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie BUDIŠ; číslo LV: 258; podiel: 1/126
POZEMOK - 1x LESNÝ POZEMOK + 2x TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie BUDIŠ; číslo LV: 257; podiel: 1/126
POZEMOK - OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie BUDIŠ; číslo LV: 256; podiel: 2/48
POZEMOK - 3x LESNÝ POZEMOK; kat. územie BUDIŠ; číslo LV: 255; podiel: 47/4680
POZEMOK - TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie BUDIŠ; číslo LV: 249; podiel: 1/1
POZEMOK - TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie BUDIŠ; číslo LV: 227; podiel: 1/27
POZEMOK - 1x LESNÝ POZEMOK + 1x OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie BUDIŠ; číslo LV: 186; podiel: 1/26
POZEMOK - LESNÝ POZEMOK; kat. územie BUDIŠ; číslo LV: 172; podiel: 1/26
POZEMOK - PARCELY REGISTRA E - 9x; kat. územie BUDIŠ; číslo LV: 119; podiel: 1/4
POZEMOK - ORNÁ PÔDA; kat. územie BUDIŠ; číslo LV: 88; podiel: 1/1
POZEMOK - PARCELA REGISTRA E - 5x; kat. územie BUDIŠ; číslo LV: 117; podiel: 3/12
POZEMOK - OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie KAĽAMENOVÁ; číslo LV: 436; podiel: 1/64
PARCELA REGISTRA E - POZEMOK - 35x; kat. územie KAĽAMENOVÁ; číslo LV: 536; podiel: 1/72
POZEMOK - ORNÁ PÔDA; kat. územie KAĽAMENOVÁ; číslo LV: 136; podiel: 1/2
POZEMOK - 2x TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KAĽAMENOVÁ; číslo LV: 137; podiel: 1/1
POZEMOK - ORNÁ PÔDA; kat. územie KAĽAMENOVÁ; číslo LV: 138; podiel: 5/96
POZEMOK - TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KAĽAMENOVÁ; číslo LV: 139; podiel: 1/4
POZEMOK - 3x PARCELY REGISTRA E; kat. územie KAĽAMENOVÁ; číslo LV: 140; podiel: 3/6
POZEMOK - 6x PARCELY REGISTRA E; kat. územie KAĽAMENOVÁ; číslo LV: 141; podiel: 9/24
POZEMOK - TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KAĽAMENOVÁ; číslo LV: 142; podiel: 3/12
POZEMOK - 3x PARCELY REGISTRA E; kat. územie KAĽAMENOVÁ; číslo LV: 143; podiel: 1/3
POZEMOK - ORNÁ PÔDA; kat. územie KAĽAMENOVÁ; číslo LV: 144; podiel: 3/6
POZEMOK - 4x PARCELY REGISTRA E; kat. územie KAĽAMENOVÁ; číslo LV: 146; podiel: 1/6
POZEMOK - ORNÁ PÔDA; kat. územie KAĽAMENOVÁ; číslo LV: 120; podiel: 3/216
POZEMKY - PARCELA REGISTRA E - 2x; kat. územie KAĽAMENOVÁ; číslo LV: 239; podiel: 25/96
POZEMOK - TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KAĽAMENOVÁ; číslo LV: 334; podiel: 1/72
POZEMOK - TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KAĽAMENOVÁ; číslo LV: 480; podiel: 3/12
POZEMOK - TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KAĽAMENOVÁ; číslo LV: 490; podiel: 1/27
POZEMOK - OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie KAĽAMENOVÁ; číslo LV: 133; podiel: 1/60
POZEMOK - PARCELY REGISTRA E - 5x; kat. územie KAĽAMENOVÁ; číslo LV: 135; podiel: 50/192
POZEMOK - PARCELY REGISTRA E - 2x; kat. územie LIEŠNO; číslo LV: 297; podiel: 1/1
POZEMOK - PARCELA REGISTRA E; kat. územie LIEŠNO; číslo LV: 81; podiel: 1/20
POZEMOK - PARCELA REGISTRA E - 2x ; kat. územie LIEŠNO; číslo LV: 224; podiel: 1/20
POZEMOK - PARCELA REGISTRA E; kat. územie RUDNO; číslo LV: 610; podiel: 1/26
POZEMOK - TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie RUDNO; číslo LV: 582; podiel: 3/12
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
OSOBNÝ ÚČET + VKLADNÁ KNIŽKA + SPORENIE+ TERMÍNOVANÝ VKLAD, podiel: 1/2 BSM
TERMÍNOVANÝ VKLAD, podiel: 1/2 BSM
INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE, podiel: 1/2 BSM
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->