Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P203006
ID oznámenia: 
16031
titul, meno, priezvisko: 
Ing.arch. IGOR HIANIK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
33378 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
VÝKON PRÁV AKCIONÁRA ZA MESTO PEZINOK
(BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S. )
požitky:
VÝKON PRÁV SPOLOČNÍKA ZA MESTO PEZINOK
(TV PEZINOK, S.R.O.)
požitky: 0
VÝKON PRÁV SPOLOČNÍKA ZA MESTO PEZINOK
(PEZINSKÁ MESTSKÁ SPOLOČNOSŤ, S.R.O.)
požitky: 0
VÝKON PRÁV SPOLOČNÍKA
(IN ARCHITEKTI, S.R.O.)
požitky: 0
VÝKON PRÁV SPOLOČNÍKA
(IN ARCHITEKTI, S.R.O.)
požitky: 0
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT V BYTOVOM DOME; kat. územie PEZINOK; číslo LV: 5645; podiel: 1/1
POZEMOK POD BYTOVÝM DOMOM; kat. územie PEZINOK; číslo LV: 8599; podiel: 6855/209575
GARÁŽ - PLECHOVÁ; kat. územie PEZINOK; číslo LV: -; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 03. 06. 2019
SPOTREBNÝ ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 21. 03. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->