Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC192277
ID oznámenia: 
16525
titul, meno, priezvisko: 
IGOR BARÁT
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÁ ZÁRUČNÁ A ROZVOJOVÁ BANKA, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
62771 € (z výkonu verejnej funkcie), 10420 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SLOVENSKÁ ZÁRUČNÁ A ROZVOJOVÁ BANKA, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
NÁMESTNÍK GENERÁLNEHO RIADITEĽA
(SLOVENSKÁ ZÁRUČNÁ A ROZVOJOVÁ BANKA, A.S.)
požitky: SLUŽOBNÉ AUTO, SLUŽOBNÝ MOBILNÝ TELEFÓN
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 3157; podiel: 100%
BYT + 0,1% PODIEL NA PARCELE; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 4596, 4604; podiel: 100%
GARÁŽ + 0,6% PODIEL NA PARCELE; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 2578, 4853; podiel: 100%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: BMW, rok výroby: 2015, podiel: 100%
ZARIADENIE DOMÁCNOSTI, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚČTY A CENNÉ PAPIERE V BANKÁCH, podiel: 100%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->