Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P202986
ID oznámenia: 
16799
titul, meno, priezvisko: 
MUDr. IGOR ČOMBOR, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
52985 € (z výkonu verejnej funkcie), 11160 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PODPREDSEDA
(SLOVENSKÝ ZVÄZ PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV)
požitky: ŽIADNE
PLEDSEDA PREDSTAVENSTVA
(VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ RUŽOMBEROK)
požitky: NÁHRADA VÝDAVKOV
ČLEN DOZORNEJ RADY
(MESTSKÝ FUTBALOVÝ KLUB RUŽOMBEROK)
požitky: NÁHRADA VÝDAVKOV
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ORNÁ PÔDA; kat. územie TISOVEC; číslo LV: 2003; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OBRAZY, KOBERCE, STAROŽITNÝ NÁBYTOK, podiel: 1/1
PORCELÁN, STRIEBRO, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->