Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202891
ID oznámenia: 
16696
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. PAVOL HRUŠOVSKÝ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (EXPORTNO-IMPORTNÁ BANKA SR)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie NITRA; číslo LV: 5599, 2533; podiel: 1/2
POZEMOK; kat. územie NITRA; číslo LV: 2533; podiel: 1/2
POZEMOK; kat. územie NITRA; číslo LV: 2533; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÁ MAŇA; číslo LV: 4282; podiel: 2%
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÁ MAŇA; číslo LV: 1282; podiel: 2%
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÁ MAŇA; číslo LV: 1282; podiel: 2%
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÁ MAŇA; číslo LV: 1282; podiel: 2%
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÁ MAŇA; číslo LV: 1282; podiel: 2%
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÁ MAŇA; číslo LV: 1282; podiel: 2%
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÁ MAŇA; číslo LV: 1282; podiel: 2%
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VEĽKÁ MAŇA; číslo LV: 1405; podiel: 2%
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VEĽKÁ MAŇA; číslo LV: 1405; podiel: 50%
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÁ MAŇA; číslo LV: 1405; podiel: 1/2
VINIČNÝ DOMČEK; kat. územie VEĽKÁ MAŇA ; číslo LV: 1503; podiel: 1/2
RODINNÝ DOM; kat. územie VEĽKÁ MAŇA; číslo LV: 9732; podiel: 1/4
ZÁHRADA; kat. územie VEĽKÁ MAŇA; číslo LV: 861; podiel: 3%
ZÁHRADA; kat. územie VEĽKÁ MAŇA; číslo LV: 861; podiel: 8%
ZASTAVANÉ PLOCHY; kat. územie VEĽKÁ MAŇA; číslo LV: 861; podiel: 8%
POZEMOK; kat. územie NITRA ZOBOR; číslo LV: 3877; podiel: 1/2
POZEMOK; kat. územie NITRA.; číslo LV: 7452/2; podiel: 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: VOLKSWAGEN, rok výroby: 2005, podiel: 1/2
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚSPORY, podiel: BSM
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->