Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC101393
ID oznámenia: 
16494
titul, meno, priezvisko: 
Ing. JÁN HORVÁTH
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (JAVYS A.S. BRATISLAVA)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (JESS, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
43422 € (z výkonu verejnej funkcie), 148531 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
JADROVÁ A VYRAĎOVACIA SPOLOČNOSŤ A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM NA POZEMKU; kat. územie BANKA; číslo LV: 1972; podiel: BSM 100%
ZÁHRADA; kat. územie STRÁŽE PRE KRAKOVANOCH; číslo LV: 556; podiel: BSM 100%
POZEMOK - ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie HORNÁ LEHOTA; číslo LV: 2027; podiel: BSM 100%
BYT SO SPOLOČNÝMI ČASŤAMI DOMU; kat. územie HORNÁ LEHOTA; číslo LV: 3351; podiel: BSM 100%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚSPORY V BANKÁCH A HOTOVOSŤ, podiel: 100%
DÔCHODKOVÉ SPORENIE, podiel: 100%
AKCIE, podiel: 100%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->