Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
Y07967
ID oznámenia: 
9643
titul, meno, priezvisko: 
Ing. JOZEF HOLJENČÍK, PhD.
rodné priezvisko: 
HOLJENČÍK
oznámenie za rok: 
2017
oznámenie bolo podané: 
k 31. marcu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen regulačnej rady
príjmy za rok 2017: 
9396 € (z výkonu verejnej funkcie), 39342 € (iné)
paušálne náhrady za rok 2017: 
neuvedené (z výkonu verejnej funkcie), neuvedené (iné)
ostatné príjmy za rok 2017: 
neuvedené
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie MARTIN; číslo parcely: 3728/528; LV č. 4581; podiel: 50 %
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie MARTIN; číslo parcely: 3728/521; LV č. 4581; podiel: 50 %
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie MARTIN; číslo parcely: 3728/528; LV č. 4581; podiel: 50 %
ZÁHRADY; kat. územie MARTIN; číslo parcely: 3666/2; LV č. 5492; podiel: 100 %
RODINNÝ DOM; kat. územie LOKCA; číslo parcely: 571; LV č. 868; podiel: 100 %
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie LOKCA; LV č. 4425
ORNÁ PÔDA; kat. územie LOKCA; LV č. 2724
ORNÁ PÔDA; kat. územie LOKCA; LV č. 3117
ORNÁ PÔDA; kat. územie LOKCA; LV č. 3384
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie LOKCA; LV č. 2618
ORNÁ PÔDA; kat. územie LOKCA; LV č. 2618
ORNÁ PÔDA; kat. územie LOKCA; LV č. 2667
ORNÁ PÔDA; kat. územie LOKCA; LV č. 2666
ORNÁ PÔDA; kat. územie LOKCA; LV č. 2804
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie LOKCA; LV č. 2804
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie LOKCA; LV č. 2897
ORNÁ PÔDA; kat. územie LOKCA; LV č. 2897
ORNÁ PÔDA; kat. územie LOKCA; LV č. 3260
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie LOKCA; LV č. 3611
ORNÁ PÔDA; kat. územie LOKCA; LV č. 3611
ORNÁ PÔDA; kat. územie LOKCA; LV č. 3637
ORNÁ PÔDA; kat. územie LOKCA; LV č. 3689
ORNÁ PÔDA; kat. územie LOKCA; LV č. 3791
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie LOKCA; LV č. 3791
ORNÁ PÔDA; kat. územie LOKCA; LV č. 4394
ORNÁ PÔDA; kat. územie LOKCA; LV č. 4395
ORNÁ PÔDA; kat. územie LOKCA; LV č. 4396
ORNÁ PÔDA; kat. územie LOKCA; LV č. 3384
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie LOKCA; LV č. 3384
ORNÁ PÔDA; kat. územie LOKCA; LV č. 3117
LESNÉ POZEMKY; kat. územie LOKCA; LV č. 3117
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie LOKCA; LV č. 3117
ORNÁ PÔDA; kat. územie LOKCA; LV č. 2724
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie LOKCA; LV č. 2724
ZÁHRADY; kat. územie LOKCA; LV č. 2724
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie LOKCA; LV č. 2724
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie LOKCA; LV č. 2724
LESNÉ POZEMKY; kat. územie LOKCA; LV č. 2724
VODNÉ PLOCHY; kat. územie LOKCA; LV č. 2724
LESNÉ POZEMKY; kat. územie KŇAŽIA; LV č. 4197
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie KŇAŽIA; LV č. 4197
ORNÁ PÔDA; kat. územie KŇAŽIA; LV č. 4205
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie KŇAŽIA; LV č. 4298
ORNÁ PÔDA; kat. územie KŇAŽIA; LV č. 4583
ZÁHRADY; kat. územie KŇAŽIA; LV č. 4337
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie KŇAŽIA; LV č. 4438
ORNÁ PÔDA; kat. územie KŇAŽIA; LV č. 4525
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie KŇAŽIA; LV č. 4318
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie ŤAPEŠOVO; LV č. 463
ORNÁ PÔDA; kat. územie ŤAPEŠOVO; LV č. 463
LESNÉ POZEMKY; kat. územie ŤAPEŠOVO; LV č. 463
ORNÁ PÔDA; kat. územie ŤAPEŠOVO; LV č. 869
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie KLIN; LV č. 1425
ORNÁ PÔDA; kat. územie KLIN; LV č. 2485
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie KLIN; LV č. 2485
ORNÁ PÔDA; kat. územie BREZA; LV č. 2259
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie BREZA; LV č. 2259
ORNÁ PÔDA; kat. územie BREZA; LV č. 2258
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie BREZA; LV č. 2151
BYT; kat. územie STARÉ MESTO; číslo parcely: 8839; LV č. 6553; podiel: 50 %
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie STARÉ MESTO; číslo parcely: 8839; LV č. 6553; podiel: 50 %
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie LOKCA; LV č. 4594
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie LOKCA; LV č. 4594
ZÁHRADY; kat. územie LOKCA; LV č. 4594
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie LOKCA; LV č. 2805
ORNÁ PÔDA; kat. územie LOKCA; LV č. 2805
ORNÁ PÔDA; kat. územie LOKCA; LV č. 4621
ZÁHRADY; kat. územie MARTIN; číslo parcely: 3728/74; LV č. 240; podiel: 50 %
RODINNÝ DOM; kat. územie MARTIN; LV č. 240; podiel: 50 %
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie MARTIN; LV č. 240; podiel: 50 %
hnuteľný majetok, majetkové právo alebo iná majetková hodnota, existujúce záväzky, ktorých menovitá hodnota, bežná cena alebo plnenie presahuje 35-násobok minimálnej mzdy: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL
PENIAZE NA ÚČTE

Deň v parlamente

<- ->