Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC182235
ID oznámenia: 
15892
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. ANDREJ HOLÁK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (MH MANAŽMENT, A.S. BRATISLAVA)
príjmy za rok 2019: 
8400 € (z výkonu verejnej funkcie), 83700 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MH MANAŽMENT, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie BRATISLAVA - STARÉ MESTO; číslo LV: 2945; podiel: 100%
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie BRATISLAVA - STARÉ MESTO; číslo LV: 6116; podiel: 13%
GARÁŽ; kat. územie BRATISLAVA - STARÉ MESTO; číslo LV: 3909; podiel: 100%
ZÁHRADA; kat. územie BRATISLAVA - STARÉ MESTO; číslo LV: 6116; podiel: 13%
BYT A PRÍSLUŠNÝ POZEMOK; kat. územie BRATISLAVA III. VINOHRADY; číslo LV: 5417; podiel: BSM
DOM-CHALUPA A POZEMOK; kat. územie PRIEPASNÉ; číslo LV: 459; podiel: 50%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: FIAT, rok výroby: 2015, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PEŇAŽNÁ HOTOVOSŤ NA ÚČTE V BANKE, podiel: BSM
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 13. 01. 2009
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->