Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC141812
ID oznámenia: 
16427
titul, meno, priezvisko: 
Ing. MILAN HARGAŠ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NADÁCIA SPP)
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SPP, A.S. BRATISLAVA)
príjmy za rok 2019: 
72085 € (z výkonu verejnej funkcie), 5067 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN DOZORNEJ RADY
(NADÁCIA SPP)
požitky:
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZÁHRADY; kat. územie MLIEČNO; číslo LV: 563; podiel: BSM
GARÁŽ; kat. územie MLIEČNO; číslo LV: 1159; podiel: BSM
RODINNÝ DOM; kat. územie MLIEČNO; číslo LV: 1159; podiel: BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie MLIEČNO; číslo LV: 1159; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
CENNOSTI, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
FINANCIE NA ÚČTOCH, podiel: BSM
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: AUDI, rok výroby: 2015
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->