Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202637
ID oznámenia: 
15482
titul, meno, priezvisko: 
Ing. GUSTÁV TARCSI, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (VOJENSKÝ ÚRAD SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA, BRATISLAVA)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT V RODINNOM DOME; kat. územie ROVINKA; číslo LV: 3105; podiel: 1/1
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie ROVINKA; číslo LV: 3295; podiel: 8240/18720
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie ROVINKA; číslo LV: 3294; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie KLÍŽSKA NEMÁ; číslo LV: 796; podiel: 1/196
ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie KLÍŽSKA NEMÁ; číslo LV: 797; podiel: 1/196
ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie KLÍŽSKA NEMÁ; číslo LV: 1097; podiel: 1/196
ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie KLÍŽSKA NEMÁ; číslo LV: 1108; podiel: 1/196
ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie KLÍŽSKA NEMÁ; číslo LV: 1129; podiel: 1/196
ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie KLÍŽSKA NEMÁ; číslo LV: 499; podiel: 1/20
ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie KLÍŽSKA NEMÁ; číslo LV: 1021; podiel: 1/20
ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie KLÍŽSKA NEMÁ; číslo LV: 1130; podiel: 1/20
ORNÁ PÔDA; kat. územie KLÍŽSKA NEMÁ; číslo LV: 623; podiel: 1/14
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY, VODNÉ PLOCHY; kat. územie KLÍŽSKA NEMÁ; číslo LV: 747; podiel: 1/2
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY, VODNÉ PLOCHY; kat. územie KLÍŽSKA NEMÁ; číslo LV: 1019; podiel: 1/2
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie KLÍŽSKA NEMÁ; číslo LV: 49; podiel: 1/12
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY, ORNÁ PÔDA; kat. územie KLÍŽSKA NEMÁ; číslo LV: 780; podiel: 2/16905
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY, ORNÁ PÔDA; kat. územie KLÍŽSKA NEMÁ; číslo LV: 1151; podiel: 2/16905
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY, ORNÁ PÔDA; kat. územie KLÍŽSKA NEMÁ; číslo LV: 785; podiel: 2/16905
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 22. 08. 2015
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->