Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC214138
ID oznámenia: 
15941
titul, meno, priezvisko: 
Ing. ALEXANDER GURSKÝ
oznámenie za rok: 
2020
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (KONŠTRUKTA DEFENCE,A.S.)
príjmy za rok 2020: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
KONATEĽ
(DIVERSIS, S.R.O.)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
KONŠTRUKTA DEFENCE. A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie KOŠICE JAZERO; číslo LV: 13400; podiel: 1/1
CHALUPA; kat. územie SMOLNÍCKA HUTA; číslo LV: 387; podiel: 1/1
POZEMOK ZÁHRADA, ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie SMOLNÍCKA HUTA; číslo LV: 387; podiel: 1/1
POZEMOK ORNÁ PÔDA; kat. územie MICHALOVCE VRBOVEC; číslo LV: 6128; podiel: 1/3
POZEMOK ORNÁ PÔDA; kat. územie STRAŇANY; číslo LV: 5883; podiel: 1/3
POZEMOK ORNÁ PÔDA; kat. územie STRAŇANY; číslo LV: 6087; podiel: 1/3
POZEMOK ORNÁ PÔDA; kat. územie STRAŇANY; číslo LV: 6074; podiel: 1/9
POZEMOK ORNÁ PÔDA; kat. územie STRAŇANY; číslo LV: 7003; podiel: 1/6
POZEMOK ORNÁ PÔDA; kat. územie STRAŇANY; číslo LV: 7063; podiel: 1/9
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: 50%
FINANČNÉ ÚSPORY V BANKE, podiel: 100%
FINANČNÁ HOTOVOSŤ, podiel: 100%
existencia záväzku: 
HYPOTÉKA, podiel: 50%, dátum vzniku: 06. 05. 2008
SPOTREBNÝ ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 27. 02. 2018
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
DOM-CHALUPA, kat. územie SMOLNÍCKA HUTA, rok zač. užívania: 2014, spôsob užívania: REKREAČNÉ ÚČELY
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: PEUGEOT, rok výroby: 2019
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->