Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZD162063
ID oznámenia: 
15702
titul, meno, priezvisko: 
Ing. PÉTER GÖRÖZDI
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
riaditeľ štátneho podniku (PLEMENÁRSKE SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY)
príjmy za rok 2019: 
35959 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM A ZÁHRADA; kat. územie BALOŇ; číslo LV: 822; podiel: 50%
RODINNÝ DOM A ZÁHRADA; kat. územie DUNAJSKÁ STREDA; číslo LV: 1982; podiel: 33%
ORNÁ PÔDA; kat. územie BALOŇ; číslo LV: 872; podiel: 2,5%
ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNE PLOCHY; kat. územie BALOŇ; číslo LV: 508; podiel: 0,625%
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY, VODNÉ PLOCHY; kat. územie BALOŇ; číslo LV: 419; podiel: 2,5%
ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY, VODNÉ PLOCHY; kat. územie BALOŇ; číslo LV: 418; podiel: 5%
ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY, VODNÉ PLOCHY; kat. územie BALOŇ; číslo LV: 408; podiel: 22,5%
ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY, VODNÉ PLOCHY; kat. územie OKOČ; číslo LV: 1263; podiel: 1,66%
ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie OKOČ; číslo LV: 1264; podiel: 1,66%
ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie OKOČ; číslo LV: 1265; podiel: 1,66%
ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY, LESNÉ POZEMKY; kat. územie OKOČ; číslo LV: 1266; podiel: 3,33%
VODNÉ PLOCHY; kat. územie OKOČ; číslo LV: 1267; podiel: 0,66%
ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie OKOČ; číslo LV: 1946; podiel: 0,66%
ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie OKOČ; číslo LV: 2130; podiel: 3,33%
ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie DOLNÝ ŠTÁL; číslo LV: 1032; podiel: 1,66%
ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie DOLNÝ ŠTÁL; číslo LV: 1032; podiel: 3,33%
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY, LESNÉ POZEMKY; kat. územie ČIČOV; číslo LV: 1004; podiel: 2,22%
ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie ČIČOV; číslo LV: 1412; podiel: 3%
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČIČOV; číslo LV: 1413; podiel: 3%
ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY, LESNÉ POZEMKY; kat. územie ČIČOV; číslo LV: 1227; podiel: 1%
ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie ČIČOV; číslo LV: 1228; podiel: 1,11%
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie KĽÚČOVEC; číslo LV: 317; podiel: 0,12%
ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY, VODNÉ PLOCHY; kat. územie KĽÚČOVEC; číslo LV: 322, 323; podiel: 4,44%
ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie KĽÚČOVEC; číslo LV: 325; podiel: 0,19%
LESNÉ POZEMKY; kat. územie KĽÚČOVEC; číslo LV: 326; podiel: 0,068%
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie KĽÚČOVEC; číslo LV: 351; podiel: 0,33%
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY, LESNÉ POZEMKY, OSTATNÉ PLOCHY, VODNÉ PLOCHY; kat. územie KĽÚČOVEC; číslo LV: 366, 382, 627; podiel: 0,068%
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie KĽÚČOVEC ; číslo LV: 474; podiel: 5,55%
OSTATNÉ PLOCHY, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY, ZASTAVANÉ PLOCHY; kat. územie KĽÚČOVEC; číslo LV: 533; podiel: 0,38%
ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie KĽÚČOVEC; číslo LV: 586, 607; podiel: 7,77%
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie KĽÚČOVEC; číslo LV: 679; podiel: 0,19%
ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie ČIČOV; číslo LV: 796; podiel: 12,5%
ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY, VODNÁ PLOCHA; kat. územie ČIČOV; číslo LV: 2048; podiel: 100%
ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie KĽÚČOVEC; číslo LV: 324; podiel: 0,74%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->