Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B06800
ID oznámenia: 
15165
titul, meno, priezvisko: 
Paed. Dr. PAVOL GOGA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
36810 € (z výkonu verejnej funkcie), 6240 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
POSLANEC
(NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: ODMENA
PREDSEDA DOZORNEJ RADY
(REGIONÁLNA SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST, A.S.)
požitky: BEZ NÁROKU NA ODMENU
PREDSEDA SPRÁVNEJ RADY N.O.
(NEMOCNICE S POLIKLINIKAMI V LIKVIDÁCII)
požitky: BEZ NÁROKU NA ODMENU
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie TOPOĽČANY; číslo LV: 2154; podiel: BSM
STARŠÍ RODINNÝ DOM, ZÁHRADA; kat. územie CHRABRANY; číslo LV: 1134; podiel: 100%
RODINNÝ DOM, ZÁHRADA; kat. územie CHRABRANY; číslo LV: 862; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 2019, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚSPORY V BANKE, podiel: BSM
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->