Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC192307
ID oznámenia: 
16921
titul, meno, priezvisko: 
Ing.arch. PETER GANDL, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (NÁRODNÁ DIALNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
11424 € (z výkonu verejnej funkcie), 51186 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
NÁRODNÁ DIALNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT V BYTOVOM DOME; kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO; číslo LV: 5573; podiel: 100%
RODINNÝ DOM S POZEMKOM; kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO; číslo LV: 580; podiel: 100%
BYT V BYTOVOM DOME; kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO; číslo LV: 5605; podiel: 50%
BYT V BYTOVOM DOME; kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO; číslo LV: 5885; podiel: 50%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
AUTORSKÉ ORIGINÁLY OBRAZOV, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
AUTORSKÉ PRÁVA, podiel: 100%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->