Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B06671
ID oznámenia: 
15656
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. DUŠAN GALIS
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
36468 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT Č. 76; kat. územie BRATISLAVA NOVÉ MESTO; číslo LV: 3899; podiel: 50%
RODINNÝ DOM; kat. územie LEŠTINY; číslo LV: 281; podiel: 100%
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie LEŠTINY; číslo LV: 281; podiel: 100%
CHATA; kat. územie SENEC; číslo LV: 2726; podiel: 50%
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VYŠNÝ KUBÍN; číslo LV: 1517; podiel: 50%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, rok výroby: 2008, podiel: 50%
BYTOVÉ ZARIADENIE, podiel: 50%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚSPORY V BANKE, podiel: 50%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->