Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B172183
ID oznámenia: 
15551
titul, meno, priezvisko: 
MUDr. DARINA GABÁNIOVÁ, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
23724 € (z výkonu verejnej funkcie), 35395 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
LEKÁRSKA FAKULTA UNIVERZITY KOMENSKÉHO
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV. ALŽBETY
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie ČATAJ; číslo LV: 1927; podiel: 1/1
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie ČATAJ; číslo LV: 195; podiel: 1/1
ZÁHRADY; kat. územie ČATAJ; číslo LV: 195; podiel: 1/1
ZÁHRADY; kat. územie ČATAJ; číslo LV: 482 ČASŤ A; podiel: 1/4
RODINNÝ DOM; kat. územie ČATAJ; číslo LV: 383; podiel: 1/4
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA, ZÁHRADY; kat. územie ČATAJ; číslo LV: 383; podiel: 1/4
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: FIAT, rok výroby: 2007, podiel: 1/1
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: FIAT, rok výroby: 2018, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ŽIVOTNÉ POISTENIE, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
LÍZING NA OSOBNÝ AUTOMOBIL, podiel: 1/1, dátum vzniku: 09. 01. 2018
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->