Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZD172196
ID oznámenia: 
15730
titul, meno, priezvisko: 
Ing. FRANTIŠEK KUREJ, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen dozornej rady štátneho podniku, ktorého do funkcie ustanovuje štát (TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV, Š. P. PIEŠŤANY)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 41871 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO SR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ORNÁ PÔDA; kat. územie OVČIARSKO; číslo LV: 327; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie ŽILINA - BÁNOVÁ; číslo LV: 2917; podiel: 1/2
VODNÉ PLOCHY; kat. územie ŽILINA - BÁNOVÁ; číslo LV: 3161; podiel: 1/6
ORNÁ PÔDA; kat. územie BITAROVÁ; číslo LV: 333; podiel: 1/45
ORNÁ PÔDA; kat. územie BITAROVÁ; číslo LV: 371; podiel: 1/6
ORNÁ PÔDA; kat. územie OVČIARSKO; číslo LV: 328; podiel: 1/6
BYT V OSOBNOM VLASTNÍCTVE; kat. územie BRATISLAVA II.; číslo LV: 15564/23; podiel: BSM
RODINNÝ DOM - ZASTAVANÁ PLOCHA, NÁDVORIA, ZÁHRADA; kat. územie BITAROVÁ; číslo LV: 111; podiel: 1/3
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY, ORNÁ PÔDA; kat. územie BITAROVÁ; číslo LV: 302; podiel: 1/6
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY, ORNÁ PÔDA; kat. územie BITAROVÁ; číslo LV: 186; podiel: 1/3
ORNÁ PÔDA; kat. územie BITAROVÁ; číslo LV: 782; podiel: 1/9
ORNÁ PÔDA; kat. územie BITAROVÁ; číslo LV: 963; podiel: 1/9
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
AKTÍVA V BANKÁCH, podiel: BSM
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->