Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203807
ID oznámenia: 
16515
titul, meno, priezvisko: 
Ing. FRANTIŠEK KAVECKÝ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (TECHNICKÁ INŠPEKCIA, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
ŽIVNOSTNÍK
(ING. FRANTIŠEK KAVECKÝ)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
POSLANEC OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
(OBEC HVIEZDOSLAVOV)
požitky: ODMENA
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM A POZEMKY; kat. územie HVIEZDOSLAVOV; číslo LV: 384; podiel: 1/1
OSTATNÉ PLOCHY PARCELA 293/48; kat. územie HVIEZDOSLAVOV; číslo LV: 1303; podiel: 1/3
ORNÁ PÔDA PARCELA 146/11; kat. územie KVETOSLAVOV; číslo LV: 397; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA, PARCELY 402/12-15 A 402/17-21; kat. územie VEĽKÁ PAKA; číslo LV: 542; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA PARC. 123/28; kat. územie SÁSA; číslo LV: 1142; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA PARC. 271/5; kat. územie OĽDZA; číslo LV: 10; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA PARC. 212/6,7; kat. územie TRNÁVKA; číslo LV: 590; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA PARC. 684,776; kat. územie VEĽKÉ DVORNÍKY; číslo LV: 1405; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA PARC. 102/73; kat. územie HURBANOVA VES; číslo LV: 448; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA PARC. 412/4; kat. územie NOVÁ LIPNICA; číslo LV: 1257; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA PARC. 1056/10; kat. územie NOVÉ KOŠARISKÁ; číslo LV: 1694; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA PARC. 239/62,266/14-15; kat. územie KALINKOVO; číslo LV: 759; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA PARC. 1383; kat. územie MOČA; číslo LV: 1282; podiel: 1/8
LES 592/4, ZASTAVANÁ PLOCHA 592/6, ORNÁ PÔDA PARC. E 660, 730; kat. územie JÁNOŠÍKOVÁ; číslo LV: 1132; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA PARC. 412; kat. územie NOVÁ LIPNICA; číslo LV: 1058; podiel: 1300/208467
LES PARC. 437/4; kat. územie NOVÁ LIPNICA; číslo LV: 1147; podiel: 257257/316995
ORNÁ PÔDA PARC. 766/3; kat. územie HORNÝ BAR; číslo LV: 967; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA PARC. 920/87; kat. územie ELIÁŠOVCE; číslo LV: 1557; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA PARC. 920/16, 26, 38, 50, 62, 69 A OSTATNÁ PLOCHA 921/4; kat. územie ELIÁŠOVCE; číslo LV: 1523; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNY PORAST PARC. 4801, 4811 A LES PARC. 4831; kat. územie IPEĽSKÝ SOKOLEC; číslo LV: 2226; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA PARC. 3208/4, LES PARC. 3259/2, 3259/4; kat. územie JELKA; číslo LV: 4346; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA PARC. 3291, 3712/1, 3712/2; kat. územie MOČA; číslo LV: 1576; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA PARCELA 313/3; kat. územie KVETOSLAVOV; číslo LV: 1594; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA PARC. 264/1, 264/3 A ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA PARC. 264/2; kat. územie MIEROVO; číslo LV: 320; podiel: 5/18
ORNÁ PÔDA PARC. 92/172; kat. územie HUBICE; číslo LV: 459; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚSPORY, podiel: 100%
POHĽADÁVKY, podiel: 100%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->