Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202767
ID oznámenia: 
16596
titul, meno, priezvisko: 
Ing. FRANTIŠEK HASAJ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÁ KNIŽNICA PRE NEVIDIACICH MATEJA HREBENDU LEVOČA)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM, ORNÁ PÔDA, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie SPIŠSKÝ HRHOV; číslo LV: 577; podiel: 1/2
BYT, GARÁŽOVÉ STÁTIE, PODIEL NA NEBYTOVÝCH PRIESTOROCH; kat. územie NITRA; číslo LV: 7970; podiel: 1/2
RODINNÝ DOM, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie LEVOČA; číslo LV: 1711; podiel: 1/3
GARÁŽ; kat. územie LEVOČA; číslo LV: 3522; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie LEVOČA; číslo LV: 4752; podiel: 2/5
ORNÁ PÔDA; kat. územie LEVOČA; číslo LV: 4753; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie LEVOČA; číslo LV: 5970; podiel: 3/5
ORNÁ PÔDA, LESNÝ POZEMOK; kat. územie ULOŽA; číslo LV: 711; podiel: 1/5
LESNÝ POZEMOK; kat. územie ULOŽA; číslo LV: 335; podiel: 1/20
ORNÁ PÔDA, LESNÝ POZEMOK; kat. územie ULOŽA; číslo LV: 183; podiel: 1/10
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ULOŽA; číslo LV: 93; podiel: 2/30
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ULOŽA; číslo LV: 113; podiel: 1/3
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ULOŽA; číslo LV: 641; podiel: 2/30
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ULOŽA; číslo LV: 642; podiel: 2/30
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ULOŽA; číslo LV: 649; podiel: 1/5
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, LESNÝ POZEMOK; kat. územie ULOŽA; číslo LV: 690; podiel: 1/3
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ULOŽA; číslo LV: 740; podiel: 1/6
PODIEL V POZEMKOVOM SPOLOČENSTVE ULOŽA; kat. územie ULOŽA; číslo LV: 507, 508, 639, 640; podiel: 13689 M2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->